top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Gegevens die u voor of tijdens de behandeling aan ons verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Dit geldt voor zowel uw contactgegevens als uw medische gegevens.

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.

 • RMT is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 • Er dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld anders zal er 50% van kosten van de behandeling in rekening worden gebracht. 

 • Bij de gratis pijncheck maken wij vrijblijvend tijd voor je om te onderzoeken waar jouw klacht vandaan komt. Mocht je onverhoopt de afspraak willen annuleren of verplaatsen, laat het ons dan 24 uur van tevoren weten. Anders zijn wij genoodzaakt om €20 in rekening te brengen. Voor die tijd kun je kosteloos je afspraak annuleren of verplaatsen.

 • RMT zorgt voor de nodige hygiëne in de praktijk. Wij verwachten dat ook van u.

 • RMT behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling

 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 • Betaling geschiedt contant of per bankoverschrijving. De betaling dient binnen 14 na de factuurdatum te worden betaald. 

 • RMT is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

 • Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL74 RAB00347929478 ten name van RMT West-Friesland.

 • Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van RMT West-Friesland op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. RMT West-Friesland is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

 • Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 • In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. RMT West-Friesland is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

 • Alle diensten die wij aanbieden zijn door ons ontwikkeld voor het bereiken van een optimale gezondheid en educatieve en informatieve doeleinden. Niets van onze diensten of programma’s, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan RMT aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. Kortom: Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Bedankt voor het lezen van de kleine lettertjes. We willen dit graag helder met je hebben gecommuniceerd om onduidelijkheden te voorkomen. 

KLANTEN WAARDEREN ONS MET EEN 

bottom of page